Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 


HOTĂRÂREA NR. 39/2007
privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 630/2007 al Compartimentului Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizele Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi a Comisiei de specialitate pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină al Consiliului Local Municipal;

În baza prevederilor art. 4 din H.G. nr. 1.548/2006 privind aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007;

            Având în vedere prevederile Contractului de asociere încheiat cu Asociaţia Composesoratelor MURGO;

            Având în vedere prevederile H.G. nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către agenţii economici, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 50/2006 privind punerea în valoare a materialului lemnos din fondul forestier proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă, pe anul 2007, exploatarea a 4.600 mc masă lemnoasă din fondul forestier, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe.

ART. 2. – Se aprobă valorificarea următoarelor sortimente de lemn:

1.      Masă lemnoasă pe picior vândută prin licitaţie agenţilor economici: 2.000 mc;

2.     Masă lemnoasă valorificată pentru nevoi locale (către persoane fizice şi juridice): 2.600 mc, din care:

- 500 mc pentru ajutor social în natură, în baza Legii nr. 416/2001;

- 2.100 mc destinate pentru vânzare;

ART. 3. – Se aprobă mandatarea Asociaţiei Composesoratelor MURGO, prin Ocolul Silvic Privat HATOD, în vederea organizării licitaţiilor de masă lemnoasă, în condiţiile legislaţiei în materie, provenind din fondul forestier, domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe.

ART. 4. – Preţurile sortimentelor de materiale lemnoase ce se valorifică de către Asociaţia Murgo către persoane fizice şi juridice, respectiv preţurile de pornire ale licitaţiilor pentru lemnul rotund şi cel fasonat în steri ce se vinde la drum auto către persoane juridice, aprobate prin H.C.L. nr. 50/2006, rămân valabile.

ART. 5. – (1) Din comisiile de preselecţie , respectiv din comisiile de licitaţie organizate cu respectarea prevederilor H.G. nr. 85/2004, vor face parte împuterniciţii primarului municipiului.(2) Locul, data şi ora licitaţiilor se va stabili de către organizator.

ART. 6. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 01 martie 2007.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

            Tankó Piroska                                                      SECRETAR

                                                                                     Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină