Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  129/2016

privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din judeţul Covasna în vederea finanţării şi organizării Simpozionului internaţional – Rezistenţa anticomunistă  in lagărul comunist în perioada 1945-1989 

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere adresa nr. 8.744/08.02.2016 a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din judeţul Covasna, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. Martinovics Ignác nr. 2, judeţul Covasna;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31.311/2016 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;             

 


 HOTĂRĂŞTE


ART. 1 -
Se aprobă încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din judeţul Covasna în vederea finanţării şi organizării Simpozionului internaţional – Rezistenţa anticomunistă din lagărul comunist în perioada 1945-1989.
ART. 2. –
Se aprobă proiectul contractului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. –
Cu semnarea contractului de parteneriat se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. –
Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 


Sfântu Gheorghe, la 26 mai 2016.

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Guruianu Mădălin-Doru

  În lipsa acestuia, consilier local:

   Sztakics Éva-Judit
    Tischler Ferenc
    Vajna László


       

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
      Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 Anexele 1 si 2 la H.C.L. 129/2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină