Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  125/2016

privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea generală a Acţionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17.980/2016 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi Aministrare cimitir comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 17093/2016 a GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. din Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea nr. 37/2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV” Sfântu Gheorghe.
Având în vedere H.C.L. nr. 202/2009 privind numirea reprezentantului Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 18 şi art. 20 din Secţiunea II din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 23/2009;
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. b pct. 3 şi pct. 4 lit. a şi e din Statutul Asociaţiei.
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


 HOTĂRĂŞTE


ART. 1. –
Se acordă mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, dl. Czimbalmos Kozma Csaba, ca în numele şi pe seama municipiului Sfântu Gheorghe să voteze următoarele puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor:
1.    Aprobarea prelungirii duratei contractului nr. 9531/11.11.2011 „Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor Proiectului extinderea şi Modernizarea Sistemelor de Apă şi Apă uzată în judeţul Covasna, până la data de 31 iulie 2017, respectiv suplimentarea valorii contractului cu suma de 192.611 lei fără TVA, reprezentând 2,53% din valoarea iniţială a contractului.
2.    Aprobarea includerii şi executării lucrărilor în regie proprie prevăzute în proiectul „Racodarea reţelei existente de alimentare cu apă potabilă a comunei Ozun la Sistemul de alimentare cu apă potabilă a municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” în Planul anual de reparaţii şi investiţii al Operatorului Regional Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, pentru anul 2016.
ART. 2. –
Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează persoana desemnată prin art. 1 și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 23 mai 2016.


 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Guruianu Mădălin-Doru


       

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
      Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină