Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 


HOTĂRÂREA NR. 38/2007

privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat pe str. Daczó nr. 22

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC. 273/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi alComisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere adresa nr. 1123/21.02.2007 a S. C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;

Având în vedere H.C.L. nr. 106/2006 privind ieşirea din starea de indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Daczó nr. 22;

Având în vedere prevederile Legii cadastrului  şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi art. 123 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1 – Se aprobă radierea din C.F. a dreptului de administrare a S.C. Gospodărire Comunală S.A. Sfântu Gheorghe asupra imobilului descris în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2.- Dreptul de proprietate privată asupra imobilului cuprins în anexa nr. 1 va fi întabulat în C.F. în favoarea Municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi va fi preluat de la S.C. Gospodărire Comunală S.A. Sfântu Gheorghe pe bază de proces-verbal.

            ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 01 martie 2007

 


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ

                        Tankó Paraschiva                                       SECRETAR

                                                                                      Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină