Vineri, 10. iulie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


                                Tel.:  0267-311726
                                Fax: 0267-351781
                                E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  133/2016

privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Sfântu Gheorghe
 pe perioada 2016-2022


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16.309/10.03.2016 al Biroului imagine, evenimente culturale şi Tourinfo din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033, Ghidul Comisiei Europene – Direcţia Generală Educaţie şi Cultură pentru oraşele care se pregătesc pentru depunerea candidaturii, apelul pentru depunerea candidaturilor pentru acţiunea Uniunii „Capitala Europeană a Culturii pentru anul 2021 în România” şi Regulamentul de procedură publicate de Ministerul Culturii;
Având în vedere parcugerea procedurii prevăzută de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Strategia Culturală a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2016-2022, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 mai 2016.

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Guruianu Mădălin-Doru

În lipsa acestuia, consilier local:

  Sztakics Éva-Judit
    Tischler Ferenc
    Vajna László

       

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
  Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 Anexa 133_2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină