Vineri, 10. iulie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  130/2016


privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Bloc locuinţe şi spaţii comerciale”, B-dul Gen. Grigore Bălan, Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.19.500/24.03.2016, întocmit de către Arhitectul şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 18.300/18.03.2016 a COMPACT S.R.L. prin PROINVEST S.R.L.;
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. 6.519/29.01.2016 privind fundamentarea deciziei consiliului local de adoptare sau neadoptare a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Bloc locuinţe şi spaţii comerciale”, B-dul Gen. Grigore Bălan, Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul tehnic favorabil nr. 3/2016 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 47, 50 şi art. 56 alin (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Bloc locuinţe şi spaţii comerciale”, B-dul Gen. Grigore Bălan, Municipiul Sfântu Gheorghe, pentru terenul înscris în CF nr. 28116 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 28116 în suprafaţă de 550 mp, conform Proiectului nr. 6/2015 (revizia 4 din 26.01.2016), elaborat de S.C. PROINVEST S.R.L. Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 

 

Sfântu Gheorghe, la 26 mai 2016.

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Guruianu Mădălin-Doru

În lipsa acestuia, consilier local:

  Sztakics Éva-Judit
    Tischler Ferenc
    Vajna László

       

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
  Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 Anexe 130_2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină