Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  120/2016

privind aprobarea depunerii proiectului cultural „Expoziţie permanentă Kós Károly la Sfântu Gheorghe” în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului ”ACCES” lansat de Ministerul Culturii
 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 26.622/2016 al Biroului de imagine, evenimente Culturale şi Tourinfo din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Anunţul public din data de 28.03.2016 al Ministerului Culturii, privind procedura de selecție a ofertelor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile, pentru anul 2016, în cadrul Programului ”ACCES”, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Normele metodologice privind procedura de selecţie a ofertelor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile, pentru anul 2016, în cadrul Programului ”ACCES”, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, anexă la Ordinul Ministerului Culturii nr. 2208/2016;
În conformitate cu prevederile art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d coroborat cu alin. (6) lit. a pct. 4 și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;              


 HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a proiectului cultural ”Expoziție permanentă Kós Károly la Sfântu Gheorghe” în vederea accesării finanțării nerambursabile în cadrul Programului ”ACCES”, lansat de Ministerul Culturii.
ART. 2.
– Se aprobă bugetul proiectului ”Expoziție permanentă Kós Károly la Sfântu Gheorghe” în sumă de 70.000 lei, din care: suma solicitată de la Ministerul Culturii este de 56.000 lei, iar aportul propriu al municipiului Sfântu Gheorghe la realizarea proiectului este de 14.000 lei.
ART. 3.
– Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul de Imagine, Evenimente Culturale şi Tourinfo din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


 

 

Sfântu Gheorghe, la 28 aprilie 2016.

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
          Debreczeni László   

În lipsa acestuia, consilier local:

 Kelemen Szilárd-Péter
 Magyarósi Imola-Piroska
Tischler Ferenc

       

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
Fülöp-Fuer Zelinda

                                                               

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină