Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  118/2016

pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 16/2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum și a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna
 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere adresa nr. 4656/2016 a Consiliului Județean Covasna înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 26.533/2016;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 26.053/2016 al Biroul Locativ, Relații, Contracte și Administrare Cimitir Comun ,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) lit. e, art. 8 alin. (3) lit. i, art. 22 alin. (2) lit. b, alin. (3) și (4), art. 29 alin. (8) lit. a și alin. (12) și art. 30 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată;
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. e, h și i, art. 12 alin. (1) lit. b, alin. (2) și (3), art. 14 alin. (3) și art. 24 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
Având în vedere prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor,
Având în vedere prevederile Contractului de finanțare nr. 99907/17.09.2010 încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Covasna;
Având în vedere prevederile Contractului de asociere între Județul Covasna, municipiile, orașele și comunele din județul Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 59/2009;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) și alin. (6) lit. a pct. 14 şi alin. (9), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 
HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - După art. 2 al H.C.L. nr. 16/2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna precum și a Documentației de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Stației de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, județul Covasna se introduce un nou articol, articolul 21 cu următorul cuprins:
”Art. 21. - Se mandatează Consiliul Județean Covasna prin Președintele Consiliului Județean Covasna, ca în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, să opereze modificările impuse și necesare în documentația de atribuire a achiziției și a documentelor adiacente, solicitate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) urmare a evalurării documentației de atribuire, în vederea postării în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sau de alte instituții cu atribuții în acest sens, sau operatorii interesați, după caz, urmarea răspunsurilor de clarificare solicitate pe parcursul derulării procedurii.”
ART. 2.
- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică şi Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

 

Sfântu Gheorghe, la 28 aprilie 2016.

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
          Debreczeni László   

În lipsa acestuia, consilier local:

 Kelemen Szilárd-Péter
 Magyarósi Imola-Piroska
Tischler Ferenc

       

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
Fülöp-Fuer Zelinda

                                                               

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină