Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  116/2016

privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 4/19.04.2016 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă comerţ şi servicii” Municipiul Sfântu Gheorghe (Zona staţie de epurare)

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25293/20.04.2016, întocmit de către arhitectul şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere procesul verbal nr. 4/19.04.2016 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism prin care se propune Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobarea Avizului prealabil de oportunitate;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului urbanism, protecția mediului și turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 2. din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c și alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


 
HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
- Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate nr. 4/19.04.2016, emis de arhitectul şef la propunerea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru elaborarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă comerţ şi servicii” Municipiul Sfântu Gheorghe (Zona staţie de epurare), anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2.
- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Avizări şi Emitere a Certificatelor de Urbanism din cadrul Direcţiei Urbanism a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 28 aprilie 2016.

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
          Debreczeni László   

În lipsa acestuia, consilier local:

 Kelemen Szilárd-Péter
 Magyarósi Imola-Piroska
Tischler Ferenc

       

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
Fülöp-Fuer Zelinda

                                                               

 

 anexa la HCL 116/2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină