Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  108/2016

privind modificarea contractului de parteneriat încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Asociaţia de promovare a sănătăţii mintale „Esély” Lelki Egészségvédő Egyesület în vederea organizării Programului „Început sigur” pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii romilor din cartierul „Őrkő”, cu precădere a copiilor preşcolari


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere adresa Asociaţiei pentru promovarea sănătăţii mintale „Esély”  înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 19066/22.03.2016, privind solicitarea modificării anexei la contract privind cheltuielile lunare din cadrul proiectului;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25.939/2016 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 39 lit. b şi c din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 
HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
- Se aprobă modificarea contractului de parteneriat încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Direcţia de Asistenţă Comunitară şi Asociaţia de promovare a sănătăţii mintale „Esély” Lelki Egészségvédő Egyesület din Sfântu Gheorghe, în vederea organizării Programului „Început sigur” pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii romilor din cartierul „Őrkő”, cu precădere a copiilor preşcolari, potrivit clauzelor cuprinse în actul adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2.
– Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 28 aprilie 2016.

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
          Debreczeni László   

În lipsa acestuia, consilier local:

 Kelemen Szilárd-Péter
 Magyarósi Imola-Piroska
Tischler Ferenc

       

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
Fülöp-Fuer Zelinda

                                                               

 

 anexa la HCL 108/2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină