Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTĂRÂREA NR. 36/2007
privind aprobarea tarifelor de salubrizare şi deszăpezire 

 

            Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Referatul Nr. EC 254/2007 al directorului general al SC TEGA SA Sfântu Gheorghe, domnul Tóth-Birtan Csaba;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 248/2007 al Serviciului Economic Studii şi  Programe din cadrul primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al  Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Contractului de Concesiune nr. 4381/1998 încheiat cu SC TEGA SA Sfântu Gheorghe;

În baza art. 21 lit. i, art. 23 alin. (1) lit. a din OG nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţiilor, aprobată prin Legea nr. 139/2002;

În conformitate cu art. 36  alin. (9) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

              În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. – Cu data de 01.03.2007 se aprobă tarifele la activitatea de salubrizare şi deszăpezire conform anexei nr. 1 la prezenta  hotărâre din care face parte integrantă.

            Art.2. – Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  S.C.  TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

 

            Sfântu Gheorghe la, 01 martie 2007.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                        Tankó Paraschiva                                                   SECRETAR

                                                                                                  Kulcsár Tünde


Anexă la Hotărârea Consiliului Local Sfântu Gheorghe nr. 36/01.03.2007
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină