Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  103/2016

privind validarea mandatului unui consilier local


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25.709/2016 al Biroului administraţie locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ordinul Instituţiei Prefectului – Judeţul Covasna nr. 118/01.04.2016 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului domnului Bálint Iosif, consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, înregistrat la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 21.188/01.04.2016;
Având în vedere Raportul Comisiei de validare nr. 27.147/2016;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) şi (5), respectiv art. 31ˆ1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Validează mandatul de consilier local al domnului Gazda Zoltán, pe baza propunerii formulate de Partidul Civic Maghiar, Organizaţia Judeţeană Covasna.
ART. 2. – Pe durata exercitării mandatului de consilier, domnul Gazda Zoltán îşi va desfăşura activitatea în Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, respectiv Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 28 aprilie 2016.

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
          Debreczeni László   

În lipsa acestuia, consilier local:

 Kelemen Szilárd-Péter
 Magyarósi Imola-Piroska
Tischler Ferenc

       

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
Fülöp-Fuer Zelinda

                                                               

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină