Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTĂRÂREA NR. 35/2007privind aprobarea Actului adiţional nr. 1/2007 la Contractul de concesiune nr. 4381/1998 al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 271/2007 al Serviciului Economic Studii şi  Programe din cadrul primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al  Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Documentaţia de implementare privind raţionalizarea gestiunii unor servicii comunitare de utilităţi publice, aprobată prin HCL nr. 227/2006;

Având în vedere prevederile art. 23 ale Contractului de concesiune nr. 4381/1998, aprobat prin HCL nr. 20/1998 cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art. 36  alin. (9) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

              În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. – Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1/2007 la Contractul de concesiune nr. 4381/1998, încheiat între Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, pe de o parte, şi S.C. TEGA S.A., pe de altă parte, conform anexei nr. 1, la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

Art.2. – Cu semnarea Actului  adiţional se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 01 martie 2007


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

          Tankó Paraschiva                            SECRETAR

                                                              Kulcsár Tünde

Anexa nr. 1. la H.C.L. nr. 35/2007.

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină