Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  91/2016
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea
programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20.037/2016 al Biroului administraţie locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 1 şi 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea art. 5 din H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă cu domiciliul stabil în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:
“ART. 5. – (1) Evaluarea solicitărilor se va face de către o comisie de evaluare a programului de sprijinire a elevilor/studenţilor de etnie romă, constituită prin dispoziţie de primar.
(2) Secretarul Comisiei va fi desemnat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin dispoziţie de primar. Secretarul nu are drept de vot.
(3) Preşedintele comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la data primirii convocatorului. Modul de lucru a comisiei de evaluare este stabilit în comun acord între membrii acestuia, urmând a se vedea graficul de desfăşurare de acordarea a burselor.”
ART. 2.
– Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului dl. Tischler Ferenc, Comisia de evaluare a programului de sprijinire a elevilor/studenţilor de etnie romă, respectiv Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.    Sfântu Gheorghe, la 31 martie 2016.
   

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                Czegő Zoltán           

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină