Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  85/2016
privind dezlipirea unui imobil situat în municipiul
Sfântu Gheorghe, strada Umbrei

 

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14.207/2016 al Arhitectului șef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 879 din Codul Civil și al Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Umbrei, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, cu drept de folosință Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 28458 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 28458, în suprafață de 1160 mp, cu destinația de curți construcții, pe patru loturi, potrivit documentației cadastrale executată de Luffy Vilmos topograf autorizat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, după cum urmează:
- lotul nr. 1 cu nr. cad. nou 38919 în suprafață de 34 mp, categoria de folosință, drum;
- lotul nr. 2 cu nr. cad. nou 38920 în suprafață de 820 mp, categoria de folosință, curți construcții;
- lotul nr. 3 cu nr. cad. nou 38921 în suprafață de 151 mp, categoria de folosință, drum;
- lotul nr. 4 cu nr. cad. nou 38922 în suprafață de 155 mp, categoria de folosință, curți construcții;
ART. 2.
– Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

    Sfântu Gheorghe, la 31 martie 2016.
   

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                Czegő Zoltán           

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 
anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină