Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  84/2016
pentru modificarea şi completarea HCL. 204/2012 privind transmiterea în administrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţie de locuinţe de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19.578/2016 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 67.807/24.11.2015 a Grădiniţei cu program prelungit ”Csipike” din municipiul Sfântu Gheorghe privind renunţarea la locuinţa de serviciu atribuită prin HCL. nr. 204/2012 privind transmiterea în adminstrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţie de locuinţe de serviciu precum şi Procesul-verbal de predare-primire;
Având în vedere adresa nr. 61.266/27.10.2015 a Teatrului ”Tamási Aron” prin care solicită atribuirea unei locuinţe de serviciu;
Având în vedere Procesul verbal al şedinţei Comisiei pentru învăţământ, cultură, şi ştiinţă a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, din data de 17 martie 2016;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 8 şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 866 – 870 din Codul civil;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă revocarea dreptului de administrare transmis asupra apartamentului cu nr. B6 situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ţigaretei nr. 75, cu destinaţia de locuinţă de serviciu, atribuită prin HCL nr. 204/2012 de la Grădiniţa cu program prelungit ”Csipike” cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2.
- Se aprobă transmiterea dreptului de administrare, conform art. 1, în favoarea Teatrului ”Tamási Aron” Sfântu Gheorghe.
ART. 3.
- Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt cuprinse în proiectul contractului de administrare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4.
- Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


    Sfântu Gheorghe, la 31 martie 2016.
   

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                Czegő Zoltán           

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 
anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină