Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTĂRÂREA NR. 34/2007 

privind aprobarea Actului adiţional nr. 1/2007 la Actul Constitutiv al S.C. TEGA S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de A.G.A.,  şedinţă ordinară;

            Având în vedere adresa nr. 324/12.02.2007 al S.C. TEGA S.A.;

            Având în vedere Raportul de Specialitate nr. EC 289/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei Muncipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al  Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile Actului constitutiv al S.C. TEGA S.A.;

            În baza prevederilor art. 113 lit. m şi art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Actului constitutiv al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, potrivit celor cuprinse în Actul adiţional nr. 1/2007, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. – Cu semnarea actului adiţional se mandatează preşedintele consiliului de administraţie al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe. 

 

Sfântu Gheorghe, la 01 martie 2007.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

          Tankó Paraschiva                            SECRETAR

                                                              Kulcsár Tünde                 
ACT ADIŢIONAL NR. 1 / 02.03.2007. LA ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT PÂNĂ LA DATA DE 26.04.2006.

AL S.C. TEGA S.A. SF. GHEORGHE


Subsemnatul Tóth-Birtan Csaba, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie a S.C. Tega S.A. Sf. Gheorghe,

În temeiul HCL Nr. 34 / 01.03.2007, adoptat în calitate de acţionar unic la S.C. Tega S.A,

În conformitate cu prevederile art. 113. şi urm. din Legea nr. 31/1990 republicată cu completările şi modificările ulterioare,

Actul constitutiv al S.C. TEGA S.A. se modifică după cum urmează:

 

ART. 1. Prevederile art. 5 din Actul constitutiv se completează cu următoarele:

-        Se înfiinţează următorul punct de lucru al societăţii: Rampa de deşeuri menajere-  str. Jókai Mór nr.36.

ART. 2  Prevederile art. 15 din Actul constitutiv se completează cu următoarele:

-        se introduce lit. l. cu următorul cuprins:

-        înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică.

 

Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv al S.C. TEGA S.A. rămân nemodificate.

 

                                                                          Ing. Tóth-Birtan Csaba

                                                               Preşedintele consiliului de aministraţie
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină