Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe                   

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  75/2016
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării
Căminului “Zathureczky Berta”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 15.102/2016 al directorului Căminului “Zathureczky Berta”,
Având în vedere cererile de scutire parțială de la costul mediu lunar de întreținere: nr. 194/02.03.2016 al d-nei Erdő Elisaveta, nr. 193/02.03.2016 al d-nei Knott Bucura, nr. 204/02.03.2016 al d-nei Orbán Reveca, nr. 202/02.03.2016 al d-nei Dobran Margit, nr. 192/02.03.2016 al d-nei Szabó Magdalena, nr. 195/02.03.2016 al d-nei Malec Magdolna, nr. 196/02.03.2016 al dl-lui Mihók János, nr. 197/02.03.2016 al d-nei Kovács Berta, nr. 198/02.03.2016 al d-nei Máthé Zelma, nr. 199/02.03.2016 al dl-lui Bilaus Andor Teodor, nr. 200/02.03.2016 al dl-lui Kiss Blajiu, nr. 206/02.03.2016 al dl-lui Kásás István, beneficiari ai Căminului ”Zathureczky Berta”;
Având în vedere Procesul verbal al Comisiei Interne nr. 205/02.03.2016 din cadrul Căminului ”Zathureczky Berta”;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 18, alin. (3), art. 24 şi art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată;
Având în vedere prevederile art. 102 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului “Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă scutirea parţială de la plata contribuţiei lunare a beneficiarilor unităţii de asistenţă socială din cadrul Căminului “Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe, identificaţi în anexa la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Diferenţa până la acoperirea valorii integrale a costului mediu lunar de întreţinere va fi suportată din bugetul Căminului “Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Căminul “Zathureczky Berta” pentru persoane vârstnice din municipiul Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, la 31 martie 2016.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
               Czegő Zoltán               

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 anexa

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină