Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTĂRÂREA NR. 33/2007
 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2007

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 262/2007 al Serviciului Economic Studii şi  Programe din cadrul primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al  Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului Local al  Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul nr. 2317/22.02.2007 al Comisiei de dialog social de pe lângă Instituţia Prefectului judeţului Covasna;

            În baza prevederilor art. 111 alin. (2) lit. (e) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art. 3  din OUG nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin (3) lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

              În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

            Art. 1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2007 al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            Art. 2.- Cu urmărirea executării prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al  S.C. TEGA S.A.  Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe la 01 martie 2007

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ
Tankó Paraschiva                                                SECRETAR                                                                                                                Kulcsár Tünde 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină