Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  66/2016
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS S.A.
Sfântu Gheorghe pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 17.094/2016 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 15.985/09.03.2016 al directorului general al MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza art. 111 alin. (2) lit. (a) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. c şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art 45 alin. (1) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. – Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2.
– Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe şi Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun în cadrul municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 31 martie 2016.
   
 

  

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                Czegő Zoltán           

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 anexa
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină