Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  46/2016
pentru modificarea Devizului general al Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii: „Extindere consolidare bloc 25, str. Dealului nr. 11 municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” aprobat prin H.C.L. nr. 318/2015 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9340/10.02.2016 al Compartimentului de dezvoltare, investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea Devizului general al Documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii: „Extindere consolidare bloc 25, str. Dealului nr. 11 municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” aprobat prin H.C.L. nr. 318/2015, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având următorii principali indicatorii tehnico-economici:
Valoarea totală a investiţiei, la cursul BNR de 1 Euro = 4,524 lei din data de 05.01.2016


Valoare (fără TVA )

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

2.197,575

485,759

2.637,090

582,911

din care C+M


Valoare (fără TVA )

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

1.760,000

389,036

2.112,000

466,843

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, 24 februarie 2016.

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
        Cserey Zoltán-Mihály    

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 anexa.pdf

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină