Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  59/2016
privind aprobarea unui schimb de teren între Municipiul Sfântu Gheorghe
şi Sport Club Athletico Bucureşti S.R.L


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate comun al nr. 13.475/2016 al Direcţiei Urbanism şi al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
 Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Covasna înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 13.399/2016;
 Având în vedere adresa Sport Club Athletico București SRL, înregistrată la Primăria Munipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 13430/26.02.2016
 Având în vedere hotărârea AGA al Sport Club Athletico București SRL nr.1 din 2016 înregistrată la Primăria Munipiului Sfântu Gheorghe cu nr.13728/29.02.2016
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 53/2015 pentru evaluarea terenului proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe şi Raportul de evaluare nr. 51/2015 pentru evaluarea terenului proprietatea Sport Club Athletico Bucureşti, întocmite de Evaulator Autorizat Bojin Adrian.;    
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 1763 - 1765 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) Se aprobă efectuarea schimbului de teren între municipiul Sfântu Gheorghe, care cedează terenul domeniu privat al municipiului, cu drept de administrare Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, situat în B-dul General Grigore Bălan f.n., înscris în CF. nr. 37676 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 37676, în suprafaţă de 916 mp, în valoare de 120.810 lei şi Sport Club Athletico Bucureşti S.R.L. care oferă în schimb terenul proprietatea societăţii, situat în B-dul General Grigore Bălan f.n., înscris în C.F. 30939 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 30939, în suprafaţă de 1018 mp, în valoare de 129.480 lei.
    (2) Schimbul de teren se va efectua fără achitarea de către municipiul Sfântu Gheorghe a sultei în valoare de 8.670 lei.
ART. 2.
- (1) Contractul de schimb în formă autentică se va încheia în faţa Notarului Public în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.
(2) Cheltuielile notariale aferente încheierii contractului de schimb se vor achita de către părţi în cote egale.
ART. 3.
– Se împuterniceşte viceprimarul municipiului, d-na Sztakics Éva-Judit, cu semnarea contractului de schimb în forma autentică.
ART. 4.
– Terenul ce va intra în intra în proprietatea privată a municipiului, potrivit prezentei hotărâri, va fi transmis, în condițiile legii, în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Covasna în vederea constituirii unui centru pentru copii cu dizabilități.
ART. 5.
– Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, 29 februarie 2016.

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
        Cserey Zoltán-Mihály    

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină