Sâmbătă, 29. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 
 
 

 


HOTĂRÂREA NR. 31/2007
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea funcţionării Căminului “Zathureczky Berta”

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. 599/2007 al Căminului “Zathureczky Berta” Otthon, Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, a Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte, precum şi a Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            În baza prevederile art. 12 şi art. 20, respectiv art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. nr. 169/2003 privind aprobarea înfiinţării serviciului public de interes local “Centrul Socio-Medical pentru persoane vârstnice”;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a, pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere a unei persoane vârstnice îngrijită în Căminul “Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe, la suma de 515,48 lei.

ART. 2. – Se aprobă modificarea cuantumului taxei de intrare pe categorii de vârstă, respectiv a cuantumului contribuţiilor lunare obligatorii pentru beneficiarii serviciilor de locuinţe protejate prevăzute  în anexa 3, pct. II şi III la H.C.L. nr. 169/2003 privind aprobarea înfiinţării serviciului public de interes local “Centrul Socio-Medical pentru Persoane Vârstnice”

            ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului şi conducerea Căminului “Zathureczky Berta” Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 01 martie 2007.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ

                        Tankó Paraschiva                                 SECRETAR

                                                                                 Kulcsár Tünde

 

Anexă la H.C.L. nr. 31/2007

 

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină