Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  55/2016
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate, pe anul 2016

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere propunerea d-lui Antal Árpád-András, Primarul municipiului Sfântu Gheorghe nr. 9833/11.02.2016 ;
Având în vedere propunerea nr. 6740/2016 înaintată de dl. Tischler Ferenc, viceprimar al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 67165/2015 înaintat de d-na Józsa Emese, Director executiv din cadrul Direcţiei Finanţe Publice Municipale;
Având în vedere Referatele nr. 61608/2015 şi nr. 1504/2016 înaintate de dl. Biró László, Director executiv din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală;
Având în vedere Referatul nr. 67267/2015 înaintat de d-na Fülöp Fuer Zelinda, Şef Birou din cadrul Biroului Administraţie Locală;
Având în vedere Referatul nr. 1172/2016 înaintat de d-na Morar Edith, Şef Birou din cadrul Biroului Juridic;
Având în vedere Referatul nr. 6027/2016 înaintat de d-na Baki Éva, Şef Birou din cadrul Biroului Proiecte;
Luând în considerare referatul nr. 9463/2016 înaintat de d-na Birtalan Erzsébet Csilla, Arhitect Şef din cadrul Direcţiei de Urbanism;
Având în vedere referatul nr. 10954/2016 înaintat de d-na Tamás Barta Mónika, Şef Birou din cadrul Biroului Imagine, Organizare evenimente culturale, Tourinfo;
Luând în considerare referatul comun nr. 9587/2016 înaintat de secretarul municipiului d-na Kulcsár Tünde și d-na Hengán Hajnal, Director executiv din cadrul Direcţiei Patrimoniu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1372/2016 al Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere art. 107 din Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Avizul A.N.F.P. nr. 2368/2016 privind funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor publice locale ale municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, înregistrat la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 13.411/26.02.2016;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 21/2016 privind aprobarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016;
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi alte măsuri fiscal - bugetare;
Având în vedere prevederile Legii 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 

HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, potrivit anexelor nr. 1-6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2.
- Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
Sfântu Gheorghe, 29 februarie 2016.

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
        Cserey Zoltán-Mihály    

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină