Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  53/2016
privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia “Uniunea Tinerilor Catolici Micii Apostoli – Kis Apostolok” în vederea  finanţării şi organizării “Seminarului de prevenţie, informare şi formarea abilităţilor practice în domeniul planificării familiale” pentru familiile tinere din municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 12.542/24.02.2016 al Biroului Juridic din cadrul Primăriei Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 9.166/09.02.2016 a Uniunii Tinerilor Catolici Micii Apostoli – Kis Apostolok, cu sediul în municpiul Sfântu Gheorghe, str. Fabricii nr. 16, judeţul Covasna;
Având în vedere prevederile art. 6 lit. h pct. 4 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, coroborate prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;             
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;             

 

HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia “Uniunea Tinerilor Catolici Micii Apostoli – Kis Apostolok” cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Fabricii nr. 16, judeţul Covasna, în vederea finanţării şi organizării “Seminarului de prevenţie, informare şi formarea abilităţilor practice în domeniul planificării familiale” pentru familiile tinere din municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2.
- Se aprobă proiectul contractului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3.
- Cu semnarea contractului de parteneriat se mandatează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Tischler Ferenc .
ART. 4.
- Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. 
Sfântu Gheorghe, 24 februarie 2016.

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
        Cserey Zoltán-Mihály    

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină