Joi, 2. iulie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  49/2016
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea
Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe ”SFÂNTU GHEORGHE SPRIJINĂ SPORTUL”, cu modificările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
În baza prevederile art. 69 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d și alin. (6) lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 232/2008 privind instituirea Programului de sprijinire a sportului în Municipiul Sfântu Gheorghe ”Sfântu Gheorghe Sprijină Sportul” cu modificările ulterioare, după cum urmează:
I. Art. 10 al Regulamentului pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice în cadrul programului ”Sfântu Gheorghe Sprijină Sportul” anexa nr. 1 la HCL nr. 232/2008, se modifică:
(1) Evaluarea şi selecţionarea solicitărilor se va face de către o comisie de evaluare şi selecţie, constituită prin dispoziție de primar.
(2) Secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin dispoziţie de primar. Secretarul nu are drept de vot.
II. Alin. 1 al art. 111  va avea următorul cuprins:
(1) Preşedintele comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la data primirii convocatorului. Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii.
    ART. 2.
– Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează dl. Tisclher Ferenc, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Comisia evaluare şi selecţie proiectelor, respectiv Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, 24 februarie 2016.

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
        Cserey Zoltán-Mihály    

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină