Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

HOTARÂREA NR. 29/2007
privind achiziţionarea lucrărilor de îmbrăcare străzi şi a lucrărilor de reparaţii a trotuarelor prin montaj pişcoturi din beton în Municipiul Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în sedinţa ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 1112/2007 al Biroului de Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile Cap. III, Secţiunea a 2-a şi Secţiunea a 7-a din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006;

            Având în vedere prevederile art. 6 din H.G. nr. 925/2006 pentru aplicarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică, din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere H.C.L. nr. 3/2007 privind aprobarea bugetului local pe anul 2007;

In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi art. 125 şi 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

            ART. 1. – (1) Se aprobă, pe anul 2007, achiziţionarea prin aplicarea procedurii licitaţiei publice deschise a lucrărilor de îmbrăcare a străzilor din municipiul Sfântu Gheorghe.

(2) Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru achiziţia publică de “Lucrări de îmbrăcare străzi” din municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

(3) Criteriul în bază căruia se atribuie contractul de achiziţie publică este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

ART. 2. – (1) Se aprobă, pe anul 2007, achiziţionarea prin aplicarea procedurii de cerere de ofertă a lucrărilor de reparaţii a trotuarelor prin montaj pişcoturi din beton în municipiul Sfântu Gheorghe.

(2) Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru achiziţia publică de „Lucrări de reparaţii a trotuarelor prin montaj de pişcoturi din beton în municipiul Sfântu Gheorghe”, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            (3) Criteriul în bază căruia se atribuie contractul de achiziţie publică este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

            ART. 3. – Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor depuse, în următoarea componenţă nominală :

            Preşedinte: Dl. Czimbalmos Kozma Csaba, viceprimar;

            Membru: Dl. Biró László, Şef Birou Gospodărire Comunală;

            Membru: Dl. Györfi László, subinginer în cadrul Oficiului de Dezvoltare, Investiţii;

            Membru: Dl. Para Loránt, consilier juridic;

            Membru: Dl. Kató Béla, consilier local;

            Membrii supleanţi:

- Dl. László Csaba, referent în cadrul Biroului de Gospodărire Comunală;

- Dl. Sándor József, consilier în cadrul Compartimentului Patrimoniu, Studii, Achiziţii.

ART. 4. - (1) Se stabileşte preţul Documentaţiei de atribuire pentru “Lucrări de îmbrăcare străzi” la suma de 100 lei, precum şi al Documentaţiei de atribuire pentru „Lucrări de reparaţii a trotuarelor prin montaj pişcoturi” la suma de 50 lei.

(2) Se stabileşte preţul garanţiei de participare la suma de 20.000 lei pentru “Lucrări de îmbrăcare străzi” şi suma de 15.000 lei pentru „Lucrări de reparaţii a trotuarelor prin montaj pişcoturi”.

ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia constituită prin art. 4, Biroul Gospodărie Comunală, Compartimentul Patrimoniu, Studii şi Achiziţii şi Biroul Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe  01 martie 2007.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

                 Tankó Paraschiva                    SECRETAR

                                                            Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină