Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe                   

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  19/2016
privind reactualizarea indicatorilor Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare cinematograf Arta, Sfântu Gheorghe”,
aprobaţi prin HCL nr. 68/2013

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4.477/25.01.2016 al Compartimentului de dezvoltare, investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
 Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 28 din 10 aprilie 2013 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
 Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
  În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 


HOTĂRĂŞTE


 
ART. 1. -
Se aprobă modificarea HCL nr. 68/2013 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare cinematograf Arta”, Sfântu Gheorghe, prin reactualizarea cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv bugetul de stat, după modificarea cotei TVA, cu următoarele valori ale devizului general, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă:

 

 

Finanţare:

De la bugetul de stat

De la bugetul local

Total

 

Lucrări executate până data de 01.01.2016

Valoare totală cu TVA 

mii lei

2.709,458

1.215,524

3.924,982

mii euro

602,383

270,242

872,625

din care C+M cu TVA

mii lei

2.459,178

985,252

3.444,430

mii euro

546,739

219,047

765,786

 

Rest de executat la data  de 01.01.2016

Valoare totală cu TVA

mii lei

2.471,999

243,284

2.715,283

mii euro

544,949

53,632

598,581

din care C+M cu TVA

mii lei

1.881,330

208,693

2.090,023

mii euro

414,737

46,006

460,743

 

Total deviz general reactualizat

Valoare totală cu TVA

mii lei

5.181,457

1.458,808

6.640,265

mii euro

1.147,332

323,874

1.471,206

din care C+M cu TVA

mii lei

4.340,508

1.193,945

5.534,453

mii euro

961,476

265,053

1.226,529


ART. 2.
– Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 Sfântu Gheorghe, la 1 februarie 2016.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                 Cserey Zoltán-Mihály               

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 anexa.pdf
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină