Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe                   

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  17/2016
privind aprobarea implementării unui sistem de plată prin SMS a taxei de
parcare în municipiul Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4.311/22.01.2016 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere oferta nr. 4158/21.01.2016 a PICONET S.R.L.;  
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
Având în vedere prevederile HCL nr. 310/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016, Anexa nr. 10, Cap. II.2, art. 8 privind parcarea ocazională a vehiculelor;    
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e coroborat cu alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


 
ART. 1. - Se aprobă implementarea sistemului de plată prin SMS a taxei de parcare pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Preţul taxei de parcare plătit prin SMS se stabileşte diferenţiat, astfel:
-    pentru 1 oră de parcare:    0.45 euro la care se adaugă TVA,
-    pentru o zi de parcare:    2,20 euro la care se adaugă TVA.
ART. 3. - Sistemul de plată a taxei de parcare prin SMS va funcționa în baza contractului ce se va încheia între Municipiul Sfântu Gheorghe şi PICONET S.R.L cu sediul în municipiul Timişoara, în conformitate cu proiectul contractului, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Direcția de Gospodărire a Domeniului Public va asigura la fiecare parcare publică afișajul cu taxele stabilite la art. 2 și modalitatea de plată prin SMS a acestora.
ART. 5. - Cu verificarea plăţilor efectuate prin SMS a taxei de parcare, se mandatează Poliţia Locală a municipiului Sfântu Gheorghe. 
ART. 6. - Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 1 februarie 2016.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                 Cserey Zoltán-Mihály               

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină