Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  8/2016
privind delegarea gestiunii prin negociere directă a serviciilor de utilitate
publică a bazelor sportive şi a activităţilor recreative şi distractive din
Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 69.141/2015 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere dispozitiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a, art. 13 alin. (2) lit. a şi alin. (7) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere H.C.L. nr. 273/2015 privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe în asociere cu Urban-LOCATO SRL Sfântu Gheorghe, la constituirea SEPSI REKREATÍV;
Având în vedere Actul constitutiv al SEPSI REKREATÍV S.A.;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, republicată;
Având în vedere art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul de funcţionare al serviciulului de administrare a bazelor sportive şi al activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrentă.
ART. 2. - Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public comunitar de utilităţi publice de administrare a domeniului public şi privat – activitatea de administrare a bazelor sportive şi al activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe, prin negociere directă, către SEPSI REKREATÍV S.A., cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 7, judeţul Covasna, înregistrată la Registrul Comerţului la cu nr. J14/251/2015, CUI 35244130.
ART. 3. - Se aprobă proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului public, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se împuterniceste Primarul municipiului să semneze Contractul de delegare a gestiunii serviciului public
ART. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv, Consiliul de administrație al Sepsi Rekreatív S.A.

 

Sfântu Gheorghe, la 22 ianuarie 2016.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                Csatlós László              

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexe la H.C.L 8/2016

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină