Sâmbătă, 4. iulie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  78/2016
privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”

 Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8.713/2016 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, din data de 26.11.2015
Având în vedere Hotărârea nr. 34/2015 a Consiliului Local al comunei Turia privind aprobarea aderării comunei Turia la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată;
    În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) şi art. 32 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”;
    În baza prevederilor art. 16 alin. (2) lit. h, j, k şi art. 17 alin. (1) lit. d din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e și alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (2) lit. (f) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se acordă mandat special viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Tischler Ferenc, ca în calitate de reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” să voteze pentru:
1. Aprobarea aderării comunei Turia la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;
2. Aprobarea cotizaţiei anuale, la 1 leu/cap de locuitor pentru fiecare unitate administrativ teritorială, membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, stabilit potrivit comunicării oficiale a Institutului Naţional de Statistică - Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna la data de 1 ianuarie pentru anul în curs, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
3. Aprobarea actului adiţional nr. 8 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Tischler Ferenc.

    Sfântu Gheorghe, la 31 martie 2016.
   
 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                Czegő Zoltán           

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 
  Anexa 1 și 2.pdf
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină