Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe                   

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


 


HOTĂRÂREA NR.  72/2016

privind aprobarea acordării unui ajutor ad-hoc de minimis
Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna

 

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;


Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13963/01.03.2016 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 72/29.02.2016 a Camerei de Comerţ şi Industrie Covasna;
Având în vedere Analiza de oportunitate nr. 12782/2016 privind aprobarea acordării unui ajutor ad-hoc de minimis Camerei de Comerț și Industrie a județului Covasna pe anul 2016 a Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finante, agricultură și dezvoltare regională;
Având în vedere dovada informării Instituției Prefectului nr. 3546/09.03.2016 și dovada informării Consiliului Județean Covasna nr. 2499/09.03.2016 privind intenția de a institui ajutorul ad-hoc de minimis Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna;
Având în vedere Avizul Consiliului Concurenței nr. 19.438/23.03.2016 referitor la proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor ad-hoc de minimis Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 71/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pe anul 2016;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) și (4) din OUG nr. 77/2014, privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 20/2015;
Având în vedere prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă acordarea unui ajutor ad-hoc de minimis Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - Acordarea ajutorului ad-hoc de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
ART. 3. - Prezenta măsură de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
ART. 4. - Ajutorul de minimis se acordă pentru derularea programului privind schema de ajutor de minimis pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii din municipiul Sfântu Gheorghe, pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare ale Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna, precum şi pentru derularea altor programe în comun cu municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 5. – Ajutorul de minimis individual se acordă Camerei de Comerţ şi Industrie cu respectarea următoarelor condiţii:
a)    în calitate de administrator al schemei de minimis, aprobat prin H.C.L. 71/2016, Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Covasna (CCI Covasna) nu este şi nu va fi implicată în nici un fel în elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea ajutoarelor de minimis;
b)    serviciile prestate de Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Covasna în cadrul activităţii sale curente (cum ar fi: organizarea de târguri şi expoziţii, efectuarea de studii de piaţă) nu interferează cu activităţile eligibile în cadrul schemei (cum ar fi: participarea la târguri şi expoziţii, obţinerea unor studii de piaţă);
c)    există o separare contabilă a cheltuielilor efectuate de Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Covasna pentru derularea programelor care fac obiectul ajutorului individual de minimis.
ART. 6. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Direcţia Finanţe Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 31 martie 2016.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
               Czegő Zoltán               

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

Anexă la HCL 72/2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină