Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  2/2016

privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de administrare a pieţelor
 prestat de TEGA S.A. Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere adresa nr. 31 din 04.01.2016 a TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 481/2016;
Având în vedere prevederile Contractului de concesiune nr. 4380/1998 privind Administrarea Locurilor Publice de Desfacere încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 28 lit. j din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d și alin. (6) lit. a pct. 19 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE 

ART. 1. – Începând cu data de 01 ianuarie 2016 se aprobă tarifele pentru serviciul de administrare a pieţelor prestat de S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe în baza Contractului de concesiune nr. 4380/1998, potrivit celor cuprinse în anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul de administraţie al TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 8 ianuarie 2016.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                 Csatlós László           

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               


Anexa_la_HCL_2_2016 Lista tarifelor la activitatea de administrare a pietelor incepand cu data de 1 ianuarie 2016

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină