Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe                   

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


 


HOTĂRÂREA NR.  21/2016

privind aprobarea bugetului general al municipiului
 Sfântu Gheorghe pe anul 2016
 

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6261/2016 al Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 993/2015 pentru modificarea H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2016 în sumă totală de 133.387.270 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 103.128.690 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de 30.258.580 lei, şi estimările pentru anii 2017-2019, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă programul obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă bugetul Direcţiei de asistenţă comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2016, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă bugetul Căminului „Zathureczky Berta” din municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2016 şi cu estimările pentru anii 2017-2019, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.


ART. 5. - Se aprobă bugetele instituţiilor de învăţământ pe anul 2016, finanţate din bugetul local, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2016 şi cu estimările pentru anii 2017-2019, conform anexelor nr. 5-22 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 6. - Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă totală de 13.697.000 lei, din care Secţiunea de funcţionare în valoare de 13.218.800 lei şi Secţiunea de dezvoltare în sumă de 478.200 lei, pe anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2019, conform anexei nr. 23 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7. - Se aprobă bugetul instituţiilor de învăţământ finanţate integral din venituri proprii pe anul 2016, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2016 şi cu estimările pentru anii 2017-2019, conform anexelor nr. 24-40 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 8. - Se aprobă folosirea în anul 2016 a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor de învăţământ finanţate integral din venituri proprii, la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2015, în sumă de 387.446,53 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare, conform anexei nr. 41 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 9. - Se aprobă bugetul Poliţiei Locale din municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2016 şi cu estimările pentru anii 2017-2019, conform anexei nr. 42 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 10. - Se aprobă folosirea în anul 2016 a excedentului rezultat din execuţia Poliţiei locale, la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2015, în sumă de 13.850 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare.
ART. 11. - Se aprobă bugetul Teatrului „Tamási Áron” din municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2016 şi cu estimările pentru anii 2017-2019, conform anexei nr. 43 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 12. - Se aprobă bugetul Teatrului „Andrei Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2016, împreună cu estimările pentru anii 2017-2019, conform anexei nr. 44 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 13. - Se aprobă bugetul Casei de cultură „Kónya Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe, împreună cu programul obiectivelor de investiţii pe anul 2016 şi cu estimările pentru anii 2017-2019, conform anexei nr. 45 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 14. - Se aprobă bugetul creditelor externe pe anul 2016, conform anexei nr. 46 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 15. - Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2016, conform anexei nr. 47 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 16. - Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor nr. 48-52 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 17. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi compartimentele de contabilitate din cadrul instituţiile subordonate Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 1 februarie 2016.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                 Cserey Zoltán-Mihály               

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 
  Anexele 1–23 la HCL 21/2016
  Anexele 24–52 la HCL 21/2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină