Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe                   

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  16/2016
privind aprobarea Regulamentului serviciului de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor din județul Covasna, Caietului de sarcini al serviciului de transfer, tratare şi depozitare deşeuri în judeţul Covasna, precum și a Documentaţiei de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Staţiei de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, judeţul Covasna

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 67.753/2015 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Contractul de asociere între Judeţul Covasna, municipiile, orașele și comunele din judeţul Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 59/2009;
Având în vedere Contractul de finanțare nr. 99.907/17.09.2010 încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Judeţean Covasna;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 143/2014 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare al Centrului de Management Integral al Deşeurilor (CMID) şi al Staţiei de Transfer de la Târgu Secuiesc (ST);
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) lit. e, art. 8 alin. (3) lit. i, art. 22 alin. (2) lit. b, alin. (3) şi (4), art. 29 alin. (8) lit. a, alin. (12) și art. 30 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată;
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. e, h şi i, art. 12 alin. (1) lit. b, alin. (2) şi (3), art. 14 alin. (3) și art. 24 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
Având în vedere Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere Ordinul Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere Ordinul Autorităţii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (6) lit. a pct. 14 şi alin. (9), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


 
ART. 1
. - Se aprobă Regulamentul serviciului de transfer, tratare şi depozitare a deşeurilor din judeţul Covasna şi Caietul de sarcini al serviciului de transfer, tratare şi depozitare deşeuri în judeţul Covasna, conform anexelor nr. 1 şi 2.
ART. 2. - Se aprobă Documentaţia de Atribuire pentru delegarea serviciilor de operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID)- Boroșneu Mare și a Staţiei de Transfer (ST) - Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, conform anexei nr. 3.
ART. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică şi Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna”.Sfântu Gheorghe, la 1 februarie 2016.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                 Cserey Zoltán-Mihály               

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 
  Anexe HCL 16/2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină