Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  14/2016
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 310/2015
privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4.550/25.01.2016 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 495 lit. d din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 45 lit. d din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


 
ART. 1. - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 310/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016 după cum urmează:I. Art. 3 alin. (1) din „Procedura de acordare a facilităţilor fiscale la impozitul/taxa pe clădiri”, Anexa nr. 2 la hotărâre va avea următorul cuprins:
„Art. 3. - (1) Pentru a beneficia de această facilitate începând cu data de 1 ianuarie 2016, contribuabilul trebuie să prezinte cel târziu până la data de 31 martie 2016 Direcţiei Finanţe Publice Municipale documentele justificative, care atestă îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea scutirii, emise până la data de 31 decembrie 2015.”
II. Art. 7 din „Regulamentul privind criteriile şi procedurile de acordare a scutirii de la plata impozitului pe clădiri în cazul blocurilor de locuinţe şi a imobilelor cu destinaţie de locuinţe, aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice”, Anexa nr. 4 la hotărâre va avea următorul cuprins:
„Art. 7. – Pentru a beneficia de scutire de la plata impozitului pe clădire pe anul 2016, contribuabilul trebuie să prezinte cel târziu până la data de 31 martie 2016 Direcţiei Finanţe Publice Municipale documentele justificative care atestă îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea scutirii, emise până la data de 31 decembrie 2015.”
III. Art. 3 alin. (1) din „Procedura de acordare a facilităţilor fiscale la impozitul/taxa pe teren”, Anexa nr. 5 la hotărâre va avea următorul cuprins:
„Art. 3 – (1) Pentru a beneficia de această facilitate începând cu data de 1 ianuarie 2016, contribuabilul trebuie să prezinte, cel târziu până la data de 31 martie 2016, Direcţiei Finanţe Publice Municipale documentele justificative care atestă îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea scutirii, emise până la data de 31 decembrie 2015.”
IV. Se modifică „Procedura de acordare a facilităţilor fiscale la impozitul/taxa pe teren”, Anexa nr. 5 la hotărâre, în sensul renumerotării articolelor în ordine crescătoare.
V. Art. 2 alin. (1) din „Procedura de acordare a facilităţilor fiscale la taxe speciale”, Anexa nr. 7 la hotărâre va avea următorul cuprins:
„Art. 2. - (1) Pentru a beneficia de această facilitate începând cu data de 1 ianuarie 2016, contribuabilul trebuie să prezinte cel târziu până la data de 31 martie 2016 Direcţiei Finanţe Publice Municipale documentele justificative care atestă îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea scutirii, emise până la data de 31 decembrie 2015.”
VI. Art. 2 alin. (1) din „Procedura de acordare a facilităţilor fiscale la alte taxe”, Anexa nr. 8 la hotărâre va avea următorul cuprins:
„Art. 2. - (1) Pentru a beneficia de această facilitate începând cu data de 1 ianuarie 2016, contribuabilul trebuie să prezinte cel târziu până la data de 31 martie 2016 Direcţiei Finanţe Publice Municipale documentele justificative care atestă îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea scutirii, emise până la data de 31 decembrie 2015.”
 

ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale, Compartimentul de Relaţii cu Asociaţii de Proprietari, Direcţia de Gospodărire Comunală, Direcţia Urbanism, Direcţia Patrimoniu, Compartimentul de Registru Agricol, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, Serviciul Comunitar de Evidenţă a Persoanelor și Direcţia de Sport şi Agrement din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 01 februarie 2016.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
            Cserey Zoltán-Mihály               

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină