Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  4/2016
privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 62.627/2015 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 58026/14.10.2015 a directorului general al TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor member ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI” în favoarea operatorului regional TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. - Se aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare actualizat în baza Ordinului nr. 82/2015 privind Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă modificarea tarifelor serviciilor publice de salubrizare a localităţilor, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a municipiului Sfântu Gheorghe nr. 4/2009, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SEPSI”, în calitate de delegatar şi operatorul regional de salubritate S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în proiectului actului adițional, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se mandatează dl. primar Antal Árpád-András, reprezentantul municipiului Sfântu Gheorghe în adunarea generală a asociaților ”ECO SEPSI” să aprobe modificarea Contractului de delegare nr. 4/2009, conform Actului adiţional nr. 15/2015.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică și Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv, Consiliul de administraţie al TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 08 ianuarie 2016.
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
           Csatlós László              

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexe la H.C.L 4/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină