Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  333/2015
privind aprobarea de către asociatul majoritar Municipiul Sfântu Gheorghe a modificării denumirii și actului constitutiv al SEPSISPORT S.R.L.

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 68420/2015 al Biroului locativ, relații, contracte și administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
H.C.L. nr. 200/2015 privind aprobarea inițierii demersurilor legale pentru schimbarea denumirii și obiectului de activitate a SEPSISPORT S.R.L. și înființarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe în asociere cu URBAN-LOCATO S.R.L. a unei societăți pe acțiuni;
Având în vedere Dovada privind disponibilitatea firmei nr. 16.365/29.10.2015 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna;
Având în vedere Proiectul ”Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului poluat și crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor, finanțat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programe 2007-2013, aferentă contractului de finanțare nr. 3553/15.11.2012;
Având în vedere scrisoarea din data 09.11.2015 al d-lui Godra Árpád prin care renunță la calitatea de administrator a SEPSISPORT S.R.L.;
Având în vedere adresa Camerei de Comerț și Industrie Covasna nr. 293/15.07.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 40.056/16.07.2015 privind oferta de a administra parcul industrial din Câmpul Frumos, precum și art. 6 pct. 12 din Statutul Camerei de Comerț și Industrie Covasna;
În baza prevederilor art. 192 alin. (2) și art. 194 alin. (1) lit. b și d din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. – Începând cu data de 09 decembrie 2015, se revocă mandatul de administrator al SEPSISPORT S.R.L., al d-lui Godra Árpád, desemnat în baza art. 2 din H.C.L. nr. 51/2015 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 198/2014 privind participarea muncipiului Sfântu Gheorghe în asociere cu URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe la constituirea SEPSISPORT S.R.L.
(2) Descărcarea de activitate și de gestiune a d-lui Godra Árpád se va efectua, în condițiile legii, până la sfârșitul lunii ianuarie 2016.
ART. 2. – (1) Se desemnează în calitate de administrator al SEPSISPORT S.R.L. Camera de Comerț și Industrie Covasna, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 17, județul Covasna.
(2) Administratorul SEPSISPORT S.R.L. va administra și reprezenta societatea pe o perioadă de 4 ani, începând cu data semnării acestuia, cu posibilitate de prelungire pentru o perioadă de maxim 4 ani, în condițiile îndeplinirii de către administrator a obligațiilor asumate prin contract.
(3) Drepturile și obligațiile părților sunt cuprinse în proiectul contractului de administrare, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă revocarea mandatului reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în adunarea generală a asociaților SEPSISPORT S.R.L., dl. Debreczeni László.
ART. 4. – (1) Se aprobă numirea dl. Miklós Zoltán, în calitate de reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în adunarea generală a asociaților SEPSISPORT S.R.L..
(2) Mandatarul acționarului majoritar Municipiul Sfântu Gheorghe la SEPSISPORT S.R.L. va exercita atribuțiile conferite de lege pentru adunarea generală, în baza contractului de mandat, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(3) Cu semnarea contractului de mandat se împuternicește președintele de ședință.
(4) După efectuarea formalităților legale privitoare la modificarea actului constitutiv al SESPSISPORT S.R.L., părțile vor încheia un act adițional la contractul de mandat.
ART. 5. – Se aprobă modificarea denumirii SEPSISPORT S.R.L., în SEPSIIPAR S.R.L..
ART. 6. – (1) SEPSIIPAR S.R.L. va avea ca domeniu principal de activitate activitatea corespunzătoare codului CAEN 683 Activități imobiliare pe bază de comision sau contract, iar activitatea principală corespunzătoare codului CAEN 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract. Pe lângă activitatea principală societatea va desfăsura și alte activități secundare: service pentru clienți, activități de întreținere rețele interioare, servicii informatice, servicii de consultanță în diferite domenii (resurse umane, financiar-contabile, resurse antreprenoriale, etc)          
(2) SEPSIIPAR va administra parcul industrial care se va înființa în municipiul Sfântu Gheorghe în baza proiectului ”Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului poluat și crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor, finanțat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programe 2007-2013, aferentă contractului de finanțare nr. 3553/15.11.2012 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, respectiv Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.
(3) Sediul social al SEPSIIPAR S.R.L. va fi în imobilul situat în municipiul Sfântu Gheorghe, Câmpul Frumos nr. 5, județul Covasna, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe.    
ART. 7. – (1) Se aprobă proiectul actului adițional la Actul constitutiv al SEPSISPORT S.R.L., anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Actul constitutiv actualizat al SEPSIIPAR S.R.L. constituie anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 8. – Se acordă mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în adunarea generală a asociaților SEPSISPORT S.R.L., pentru aprobarea în ședința adunării generale a asociaților a prevederilor prezentei hotărâri.
ART. 9. – Se desemnează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit pentru semnarea actului adițional la actul constitutiv și pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale aferente.
ART. 10. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit, administratorul SEPSISPORT S.R.L. și Direcția Patrimoniu.
    
Sfântu Gheorghe, la 26 noiembrie 2015.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Bálint Iosif             

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină