Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 332/2015
privind încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația „Asociaţia Pentru Orgă Caelestis - Vox Caelestis Orgonaegyesület” din Sfântu Gheorghe în vederea finanţării şi organizării concertului de orgă „Cântece de Advent”

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 67.790/23.11.2015 al Biroului Imagine, Organizare Evenimente Culturale şi Tourinfo din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea formulată de Asociația ”Asociaţia Pentru Orgă Caelestis - Vox Caelestis Orgonaegyesület” înregistrată la Primăria municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. 67.786/23.11.2015 prin care propune organizarea în comun, a evenimentului „Concert de Advent şi de Crăciun” în Sfântu Gheorghe”;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 

HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația ”Asociaţia Pentru Orgă Caelestis - Vox Caelestis Orgonaegyesület” în vederea finanţării şi organizării, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, a concertului de orgă „Cântec de Advent” în municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Se aprobă proiectul contractului de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu semnarea contractului de parteneriat se mandatează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează, Imagine, Organizare Evenimente Culturale şi Tourinfo, şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 noiembrie 2015.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Bálint Iosif             

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină