Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 

 

HOTĂRÂREA NR. 24/2007

          privind revocarea H.C.L. nr. 228/2006 privitoare la aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Pro Ţinutul Secuiesc – Szövetség a Székelyföldért Egyesület”

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

            Având în vedere Circulara nr. IN 7190/20.12.2006 al Instituţiei Prefectului – judeţul Covasna;

            Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi a Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile art. 1207 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

 HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 228/13.12.2006 privitoare la aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Pro Ţinutul Secuiesc – Szövetség a Székelyföldért Egyesület”.

            ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Administraţiei Locale din cadrul instituţiilor de învăţământ din municipiul Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 16 februarie 2007.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

                        Szén Zoltán                                 SECRETAR

                                                                         Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină