Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 329/2015
privind aprobarea documentaţie de urbanism Plan Urbanistic Zonal
„B-dul Gen. Grigore Bălan – Zonă servicii”, Municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 54.416/29.09.2015, întocmit de către Arhitectul Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Avândîn vedere H.C.L. nr. 131 din 13 iunie 2008 privind transmiterea în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii Bucureşti, prin Inspectoratul Judeţean în Construcţii Covasna, a unui teren situat pe strada Cezar Bolliac, în vederea construirii unui sediu şi scrisoarea de renunţare nr. 5062 din 27.01.2015;
Având în vedere Avizul tehnic nr. 17/2015 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. 52077/17.09.2015 privind fundamentarea deciziei Consiliului local de adoptare sau neadoptare a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „B-dul Gen. Grigore Bălan – Zonă servicii”, Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 47, 50 şi art. 56 alin (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. - (1) – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă dreptul de administrare al Inspectoratului de Stat în Construcţii Bucureşti, prin Inspectoratul Judeţean în Construcţii Covasna, asupra terenului înscris în CF nr. 23877 Sfântu Gheorghe, cu nr. cad. 23877, în suprafaţă de 600 mp, situat pe strada Cezar Bolliac, transmis în condiţiile H.C.L nr. 131/2008, în vederea construirii unui sediu.
(2) Dreptul de administrare al Inspectoratului de Stat în Construcţii Bucureşti, prin Inspectoratul Judeţean în Construcţii Covasna, a unui teren situat pe strada Cezar Bolliac, se va radia din evidenţele de carte funciară, în condiţiile legii.
ART. 2. - Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal „B-dul Gen. Grigore Bălan – Zonă servicii”, Municipiul Sfântu Gheorghe, pentru terenurile înscrise în CF nr. 37790 Municipiul Sfântu Gheorghe, nr. cad. 9973, în suprafaţă de 359 mp; CF nr. 23877 Municipiul Sfântu Gheorghe, nr. cad. 23877, în suprafaţă de 600 mp; CF nr. 37676 Municipiul Sfântu Gheorghe, nr. cad. 9975, în suprafaţă de 916 mp; CF nr. 28840 Municipiul Sfântu Gheorghe, nr. top. 1730/1, 1731, în suprafaţă de 14867 mp, conform proiectului nr. 1459/2015, elaborat de S.C. V&K S.R.L. –România, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor de Construire şi Desfiinţare din cadrul Direcţiei Urbanism a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 noiembrie 2015.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Bálint Iosif             

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină