Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 

HOTĂRÂREA NR. 23/2007

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu-Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate pe anul 2007

        

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 192/2007 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu-Gheorghe;

Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, a Comisiei pentru sănătate, protecţie socială, şi culte, precum şi a Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu-Gheorghe;

            Luând în considerare referatul nr. SO 3863/2006 înaintat de Direcţia de Asistenţă Comunitară;

Văzând referatul nr. 22/2007 înaintat de Poliţia Comunitară;

Având învedere referatul nr. 8/2007 înaintat de Casa de Cultură Municipală;

Luând în considerare avizul avorabil al A.N.F.P. nr. 1003146/2007, privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi din cadrul unităţilor subordonate, pe anul 2007;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 3/2007 privind aprobarea bugetului local pe anul 2007;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, precum şi a prevederilor Ordonanţei nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalul salarizat potrivit anexelor nr. II. şi III. la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică;

În conformitate cu prevederile art. 38. alin. (2) lit. “a” şi ale alin. (3) lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 46. alin. (1) şi ale art. 1207 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

            ART. 1. - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu-Gheorghe precum şi al unităţilor subordonate acesteia, pe anul 2007, potrivit anexelor nr. 1-14 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.

            ART. 2. D.-l Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statelor de funcţii aprobate.

            ART. 3. Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu-Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 16 februarie 2007

                            

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ

                        Szén Zoltán                                               SECRETAR

                                                                                       Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină