Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 307/2015
privind aprobarea participării URBAN-LOCATO S.R.L. în asociere cu
Municipiul Sfântu Gheorge, la constituirea SEPSI REKREATÍV S.A.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61.873/2015 al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 202/2015 privind aprobarea inițierii demersurilor legale pentru schimbarea denumirii și obiectului de activitate al SEPSISPORT S.R.L. și înființarea de către URBAN-LOCATO S.R.L. în asociere cu Municipiul Sfântu Gheorghe a unei societăți pe acțiuni;
Având în vedere Dovada privind disponibilitatea firmei nr. 11404/22.07.2015 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna;
În baza prevederilor art. 1, art. 192 și art. 194 alin. (1) lit. b din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. - Se aprobă participarea URBAN-LOCATO S.R.L., în asociere cu Municipiul Sfântu Gheorghe la înființarea SEPSI REKREATÍV S.A.
(2) Societatea pe acțiuni prevăzută la alin. (1) va avea ca domeniu principal de activitate activitatea corespunzătoare codului CAEN-931 Activități ale bazelor sportive, iar activitatea principală corespunzătoare codului CAEN-9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
ART. 2. - SEPSI REKREATÍV S.A. va avea sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 7, județul Covasna.
ART. 3. - Capitalul social al societății va fi de 1.500.000,00 lei, împărțit în 150.000 acțiuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare.
ART. 4. - (1) URBAN-LOCATO S.R.L. va deține în cadrul SEPSI REKREATÍV S.A. un număr de 300 de acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 RON, reprezentând 0,20% din capitalul social subscris și vărsat a societății nou înființate.
(2) Capitalul social subscris va fi vărsat de URBAN-LOCATO S.R.L. în proporție de 30 % la data constituirii societății, restul de 70% în decurs de un an de la data înființării.
ART. 5. – Se aprobă numirea în funcțiile de membrii în Consiliul de Administrație a SEPSI REKREATÍV S.A. a următoarelor persoane:
1. Dl. Godra Árpád;
2. Dl. Székely Róbert;
3. Dl. Toth-Birtan Csaba;
4. Dl. Szász Lóránd;
5. Dl. Bodor Lóránd.
ART. 6. – Se aprobă numirea în funcțiile de cenzori a SEPSI REKREATÍV S.A. a următoarelor persoane:
1. D-na Tankó Paraschiva;
2. D-na Urbanovici Ibolya;
3. D-na Dascăl Márta;
4. D-na Attl Simona, în calitate de cenzor supleant.
ART. 8. - Se aprobă actul constitutiv al SEPSI REKREATÍV S.A., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 9. - Se desemnează d-na Szabó Mária-Magdolna, administratorul S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. pentru semnarea actului constitutiv și pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale necesare înființării societății pe acțiuni.
ART. 10. - Cu asigurarea punerii în executare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează dl. Viceprimar Tischler Ferenc, Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
        
Sfântu Gheorghe, la 29 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Zsigmond József
  
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexe la H.C.L. 307/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină