Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  293/2015
privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate,
 a unui teren proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe,
situat pe str. Podului nr. 3


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 27.294/2015 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 24.010/17.05.2013 formulată de către dl. Kovács Sándor;
Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 180/09.04.2015 emis de către Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 19 bis/14.05.2015 întocmit de către evaluatorul autorizat Bojin Adrian;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) și alin. (9), și art. 123 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică, cu oferte în plicuri sigilate, a terenului intravilan, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe situat pe str. Podului nr. 3, identificat în CF nr. 37.829 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 37.829, în suprafaţă de 352 mp.     ART. 2. – Preţul de pornire al licitaţiei publice este de 57.020 lei, la care se adaugă TVA, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 19 bis/2015, elaborat de evaluatorul autorizat Bojin Adrian, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă Caietul de sarcini al licitaţiei, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se stabileşte preţul Caietului de sarcini la suma de 200 lei.
ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Zsigmond József
  
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexe la H.C.L. 293/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină