Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  290/2015
pentru aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de
 administrare nr. 13.541/18.03.2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe
şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 57.993/2015 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 57.792/2015 a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna, cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul Gen. Grigore Bălan nr. 14, prin care solicită suplimentarea spaţiului atribuit în administrare pentru funcţionarea Centrului de Formare Profesională;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 32/2013 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unei părţi din imobilul proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Daliei, nr. 1, Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 867, 868 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 2/2015 la Contractul de administrare nr. 13.541/18.03.2013 încheiat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Zsigmond József
  
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexe la H.C.L. 290/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină