Marţi, 22. ianuarie 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 HOTĂRÂREA NR.  270/2015
privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului Sfântu Gheorghe
 pe perioada 2016-2022


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53.804/2015 al Biroului de Imagine, Evenimente Culturale şi Tourinfo din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
Având în vedere Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033, Ghidul Comisiei Europene – Direcţia Generală Educaţie şi Cultură pentru oraşele care se pregătesc pentru depunerea candidaturii, apelul pentru depunerea candidaturilor pentru acţiunea Uniunii „Capitala Europeană a Culturii pentru anul 2021 în România” şi Regulamentul de procedură publicate de Ministerul Culturii;
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă Strategia Culturală a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2016-2022, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 10 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Zsigmond József
  
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexe la H.C.L. 270/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină