Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  360/2015
privind aprobare documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal
“Zonă industrială str. Constructorilor”, municipiul Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 62.598/2015 al Arhitectului Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea S.C. ZAMBELLI METAL S.R.L. cu sediul în str. Constructorilor nr. 2, înregistrată sub nr. 52.571/21.09.2015;
Având în vedere Avizul nr. 3/2015 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna ;
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. 30.253/2015 privind fundamentarea deciziei Consiliului local de adoptare sau neadoptare a documentului de urbanism Plan Urbanistic Zonal;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcţii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 47, 50 şi art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal “Zonă industrială str. Constructorilor”, municipiul Sfântu Gheorghe, pentru terenurile situate în municipiul Sântu Gheorghe str. Constructorilor nr. 2, înscrise în C.F. nr. 30427 Municipiul Sfântu Gheorghe sub nr. top. 1573/3/2/2, 1572/2/1, 1588/2/2/1/1, 1589/2/1 în suprafaţă de 5000 mp. şi în C.F. nr. 30431 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 1588/2/2/1/2/1, 1589/2/2/2, 2897/1590/1 în suprafaţă de 5600 mp, conform Proiectului nr. 43/2012, elaborat de B.I.A. DOMAHIDI ILDIKÓ, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de emitere a Autorizaţiilor de Construire şi Desfiinţare din cadrul Direcției de Urbanism a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 decembrie 2015.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Bote Corina            

      

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
Fülöp Fuer-Zelinda

 

Anexe la H.C.L. 360/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină