Joi, 9. iulie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  361/2015
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 73920/23.12.2015 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru învățământ, cultură și știință şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanțarea nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
I. Regulamentul procedurii de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2011, se înlocuieşte cu Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2015 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
II. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
”Art. 8. – Pentru activitatea depusă, membrii comisiei de selecţie, care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanţatoare, beneficiază de o indemnizație reprezentând 5% din indemnizaţia lunară netă a primarului.”
ART. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 4, 6 și 7 din H.C.L. nr. 308/2011 cu privire la finanțarea nerambursabilă de la bugetul local a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului d-na Sztakics Éva-Judit, Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură, precum şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 decembrie 2015.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Bote Corina            

      

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
Fülöp Fuer-Zelinda

 

 Anexe la H.C.L. 361/2015
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină