Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  356/2015
privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de parteneriat nr. 21947/16.04.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc şi Asociaţia “Asociaţia Vadon” pentru reglementarea condiţiilor de punere în circulaţie a biletului de intrare combinat în muzee


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 69.710/04.12.2015 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 2089/11.12.2015 a Muzeului Naţional Secuiesc, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 71.628/14.12.2015;
Având în vedere adresa nr. 475/09.12.2015 a Asociaţiei ”Asociaţia Vadon”, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 71.035/10.12.2015;
Având în vedere H.C.L. nr. 345/2014 privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc şi Asociaţia “Asociaţia Vadon” pentru reglementarea condiţiilor de punere în circulaţie a biletuluide intrare combinat în muzee;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1/2015 la Contractul de Parteneriat nr. 21.947/16.04.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc şi Asociaţia “Asociaţia Vadon” în vederea reglementării raportului de colaborare, a modalităţilor de emitere şi punere în vânzare a biletelor de intrare combinate în muzee, de utilizare şi de împărţire a veniturilor încasate din vânzarea biletelor, între părţile contractante, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu semnarea contractului de parteneriat se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale şi Biroul Organizare Evenimente Culturale, Tourinfo din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
    
Sfântu Gheorghe, la 29 decembrie 2015.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Bote Corina            

      

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
Fülöp Fuer-Zelinda

 

 Anexe la H.C.L. 356/2015
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină