Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 350/2015
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local
al domnului Váncsa Albert


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere adresa nr. 10/2015 a Partidului Popular Maghiar din Transilvania, Organizaţia Judeţeană Covasna, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 72.105/15.12.2015, prin care se comunică pierderea calităţii de membru al partidului a domnului Váncsa Albert;
Având în vedere Referatul constatator nr. 73.771/2015 al Primarului şi Secretarului municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. h^1 şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/200l privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe ia act de pierderea de către domnul Váncsa Albert a calităţii de membru al Partidului Popular Maghiar din Transilvania, Organizaţia Judeţeană Covasna şi constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al acestuia.
ART. 2. - Se declară vacant locul de consilier local deţinut de domnul Váncsa Albert.
ART. 3. - Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face prin grija Secretarului municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 decembrie 2015.
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Bote Corina            

      

CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
Fülöp Fuer-Zelinda

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină